به نظر شمابهترین بازیکن تیم والیبال جواهری گنبد در لیگ 94 کدام بازیکن می باشد؟
(69.68%) 131
رسول آقچه لی
(11.70%) 22
اسماعیل مسافر
(2.127%) 4
سخی عیدی
(1.063%) 2
مصطفی باقری
(4.255%) 8
متین تکاور
(2.127%) 4
جواد حکمتی
(5.319%) 10
حمید محمد آلق
(1.063%) 2
جمال الدین کنعانی پور
(2.659%) 5
سایر بازیکنان

تعداد شرکت کنندگان : 188