به نظر شمابهترین بازیکن تیم والیبال جواهری گنبد در لیگ 94 کدام بازیکن می باشد؟
(69.31%) 131
رسول آقچه لی
(11.64%) 22
اسماعیل مسافر
(2.116%) 4
سخی عیدی
(1.058%) 2
مصطفی باقری
(4.761%) 9
متین تکاور
(2.116%) 4
جواد حکمتی
(5.291%) 10
حمید محمد آلق
(1.058%) 2
جمال الدین کنعانی پور
(2.645%) 5
سایر بازیکنان

تعداد شرکت کنندگان : 189